Ospraveňujeme sa ale zájazd už nie je dostupný.

Vyberte si z podobných zájazdov alebo prejdite na vyhľadávanie.

Vyhľadávanie

descriptionDetaily zájazdu

Program:
1. - 2. denˇ: Odlet a pri´let. Tajuplne´ kla´sˇtory Haghpat a Sanahin (UNESCO), postavene´ za vla´dy kiurikianskej dynastie, su´ za´stupcami typickej byzantskej architektu´ry 10.-13. st. Dilijan, zna´me svojou cˇarovnou pri´rodou a tradicˇnou architektu´rou.

3. denˇ: Najva¨cˇsˇie arme´nske jazero „modra´ perla Kaukazu“. Lˇudia, ktori´ sem kedysi da´vno prisˇli a usadili sa tu, ho pome- novali Sevan, teda Cˇierne jazero. Kla´sˇtor Sevanavank, jedna z ikonicky´ch pamiatok Arme´nska a mozˇno najviac foto- grafovana´ cˇastˇ jazera Sevan. Historicky´ cintori´n Noratusposiaty takmer tisi´ckou starobyly´ch khachkar – arme´nskymi kri´zˇmi, symbolom cele´ho arme´nskeho na´roda. Je ich tu tolˇko, zˇe si miesto vyslu´zˇilo prezy´vku “more khachkar“. Prechod cez sla´vny priesmyk Selim Pass s vy´sˇkou 2410 metrov patri´ k najvysˇsˇi´m priesmykom cele´ho juzˇne´ho Kaukazu. Za´stavka na starej Hodva´bnej ceste, kde stavitelia po sebe zanechali najlepsˇie zachovanu´ karavanseraj v Arme´nsku. Tu sa kedysi uk- ladali na spa´nok obchodni´ci a ich zvierata´, aby nabrali sily po vy´stupe a na dˇalsˇie ra´no mohli hory opustitˇ.

4. denˇ: Zorats Karer alebo Karahunj prezy´vany´ „arme´nsky Stonehenge“. Podlˇa vedcov pohrebisko z doby bronzovej a podlˇa iny´ch zdrojov, miesto odkialˇ sa pozorovali hviezdy. Takmer 222 menhirov ro^znych velˇkosti´ cˇi tvarov, pricˇom tie najtˇazˇsˇie kamene maju´ aj 10 ton. Jazda svojho cˇasu najdlhsˇou lanovkou sveta „Kri´dla Tatev“ (r. 2010, dl´zˇka 5,7 km). Dych vyra´zˇaju´ce vy´hlˇady na kanˇon Vorotan. Kla´sˇtor Tatev, by´vale´ si´dlo jednej z najvy´znamnejsˇi´ch arme´nskych stredoveky´ch uni- verzi´t, Univerzity Tatev. Skalne´ mesto Stary´ Khndzoresk, pripomi´naju´ce turecku´ Kappadokiu.

5. denˇ: Majstrovske´ dielo stredovekej arme´nskej architektu´ry 14. st. kla´sˇtor Noravank v obkoleseni´ cˇerveny´ch ska´l. Ka- menne´ relie´fy a tva´r samotne´ho Boha. Vajoc Dzor, presla´vena´ vina´rska oblastˇ Arme´nska, ktora´ je povazˇovana´ za jednu z najstarsˇi´ch koli´sok pestovania hrozna a vy´roby vi´na. Ochutna´vka vi´n v miestnom vina´rstve v dedinke Areni. Posva¨tna´ hora Ararat. Opradena´ pri´behmi a legendami, ktore´ hovoria o potope sveta a o kora´be, ktory´ tu kedysi na hore prista´l. Kla´sˇtor Khor Virap, podlˇa legendy miesto uva¨znenia sv. Juraja povazˇovane´ za prve´ miesto, odkialˇ vo^bec krestˇanstvo v Arme´nsku vzisˇlo z „podzemia“ a stalo sa novy´m vla´dcom.

6. denˇ: Stredoveky´ jaskynny´ kla´sˇtor Geghard (UNESCO), kedysi chra´nil kopiju, ktorou bol prebodnuty´ bok Jezˇisˇa
Krista, od nepama¨ti oblˇu´bene´ miesto pu´tnikov. Chra´m Garni, najstarsˇia zachovana´ stavba na u´zemi´ Arme´nska (1. st.). By´valy´ pohansky´ chra´m slnka, nesko^r letne´ si´dlo arme´nskych kra´lˇov.Sla´vny arme´nsky konˇak Ararat. Pili ho W. Churchill, A. Christie cˇi F. Sinatra. Boli tu prezidenti, Platini aj skupina Deep Purple. Je tak skvely´, zˇe od Francu´zov dostal vy´nimku nazy´vatˇ sa slovom konˇak. (ochutna´vka a prehliadka pivni´c).

7. denˇ: Jerevan, hlavne´ mesto Arme´nska a jedno z najstarsˇi´ch permanentne oby´vany´ch miest na svete. Vyhliadka zvana´ Kaska´da, na´mestie Republiky s tancuju´cimi fonta´nami, obrovska´ socha „Matka Arme´nska“, farby vo^ne a chute miestnej trzˇnice Rynok.

8. denˇ: Echmiadzin – by´vale´ hlavne´ mesto Arme´nska, centrum arme´nskej pravosla´vnej cirkvi, cˇasto nazy´vany´ ako „ar- me´nsky Vatika´n“. Kostol Hripsime (UNESCO) a Katedra´la postavena´ na mieste, kde mal sv. Juraj bozˇsku´ vi´ziu o zva¨zku svetla dopadaju´com na zem. Ukry´va ko´piju ktorou bol Kristus prebodnuty´ na kri´zˇi, fragment z Noemovej archy a ku´sok sva¨te´ho kri´zˇa. Velˇkolepe´ ruiny katedra´ly Zvartnots (UNESCO) podlˇa legendy postavenej na mieste, kde sa stretol sv. Juraj s arme´nskym kra´lˇom Trdatom III.. Presun do Tbilisi.

9. - 11. denˇ: Odlet z Tbilisi domov (9. denˇ v skory´ch ranny´ch hodina´ch) alebo predl´zˇenie programu o Gruzi´nsko: Tbilisi a gruzi´nsky folklo´rny vecˇer. Skalne´ mesto Uplistsikhe.Gori, rodisko a mu´zeum dikta´tora Stalina. Mtskheta (UNESCO), najposva¨tnejsˇie miesto Gruzi´nska. Kaukaz, prejazd vojenskou cestou do ho^r na sever. (Pevnostˇ Ananuri, Kazbegi a kostol Sv. Trojice v nadmorskej vy´sˇke 2200 m. ). Odlet domov.

CENA ZAHŔŇA:
Letecku´ dopravu
Mikrobusovu´ dopravu podlˇa programu
Ubytovanie v 3* hoteloch /penzio´noch s ranˇajkami 
5x vecˇere
Vstupy, ochutna´vku vi´na, arme´nsky vecˇer,
Sprievodcu CK, poistenie proti insolventnosti.

CENA NEZAHŔŇA:?
 Lanovku?

OSTATNÉ DOPLATKY:
Letiskove´ a servisne´ poplatky 250 €
Za predl´zˇenie o Gruzi´nsko (9. - 11. denˇ), vra´tane gruzi´nske´ho folklo´rne´ho vecˇera, vstupov a 1 vecˇere 257€
Za 1/1 izbu 197 € (9 dni´), 237 € (11 dni´).