mail_outlineinfo@desirea.sk

Zásady ochrany osobných údajov

Podľa článku 13 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „Nariadenie“) spoločnosť DESIREA s. r. o., Hálkova 1, 831 03 Bratislava, IČO: 45 297 011, e-mail: desirea@desirea.sk, tel. č. 02/44888999 (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“) týmto poskytuje dotknutým osobám príslušné informácie v súvislosti so spracúvaním osobných údajov:

Účely a právne základy spracúvania

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutých osôb – klientov (objednávateľov služieb cestovného ruchu) a zástupcov klientov na nasledovné účely:

 • Poskytovanie služieb cestovnej agentúry/kancelárie, t.j. zistenie požiadaviek dotknutej osoby, príprava ponuky, činnosti smerujúce k uzavretiu zmluvy o obstaraní zájazdu vr. predzmluvných vzťahov, ponuka a predaj jednotlivých služieb cestovného ruchu a s tým súvisiaci prenos údajov k tretím stranám, vykonávanie úkonov nevyhnutných na plnenie zmluvy, iné činnosti. Právny základ vyplýva z čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia.
 • Účely reklamácie. Právnym základom je zákonná povinnosť podľa čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia osobitný predpis.
 • Prevádzka telefonickej infolinky, prostredníctvom ktorej dochádza k nahrávaniu a uchovávaniu komunikácie s dotknutými osobami – klientmi za účelom poskytovania služieb cestovnej agentúry/kancelárie. Právny základ vyplýva z čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia.
 • Marketingové účely, čím sa rozumie zasielanie zájazdových ponúk, newsletterov a iných informačných materiálov Prevádzkovateľa, tiež zverejňovanie fotografií, zverejňovanie recenzií a referencií dotknutých osôb na jeho webovej stránke. Právnym základom je u cestujúcich osôb podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia oprávnený záujem dotknutých osôb príp. u neznámych záujemcov o marketingové materiály Prevádzkovateľa podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia súhlas dotknutých osôb. Vyjadrenie súhlasu je slobodné a dobrovoľné, súhlas je možné kedykoľvek odvolať. V prípade spracúvania osobných údajom podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia je oprávneným záujmom Prevádzkovateľa priamy marketing.
 • Výkon práv dotknutých osôb, t.j. t.j. vedenie evidencie podaných žiadostí o výkon práv dotknutých osôb a ich vybavenia. Právnym základom je zákonná povinnosť podľa čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia osobitný právny predpis.
 • Účtovná a administratívna agenda Prevádzkovateľa. Právnym základom je zákonná povinnosť podľa čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia.

Kategórie spracúvaných osobných údajov

 • Plnenie zmluvy o obstaraní zájazdu, predaj jednotlivých služieb cestovného ruchu:
  Titul, meno, priezvisko, adresa, email, telefónne číslo, pohlavie, rodné číslo (nutné pri zakúpení poistenia), dátum narodenia, číslo pasu, štátna príslušnosť, iné záznamy k špecifickým stravovacím, ubytovacím alebo dopravným požiadavkám dotknutej osoby, podpis, údaje o bankovom účte pre prípad vratky po reklamácii.
 • Marketingové účely, vernostný program:
  email, telefónne číslo, údaje o absolvovaných a preferovaných zájazdoch.

V rozsahu, v akom sú osobné údaje poskytované na účely poskytovania služieb cestovnej agentúry/kancelárie a výkonu práv a povinností Prevádzkovateľa, je poskytnutie osobných údajov nevyhnutné pre uzatvorenie príslušného zmluvného vzťahu alebo plnenia zákonnej povinnosti. V prípade neposkytnutia príslušných údajov, nebude môcť byť zo strany Prevádzkovateľa poskytnutá príslušná služba.

Kategórie príjemcov osobných údajov

Osobné údaje dotknutých osôb sú poskytované výhradne zmluvným dodávateľom služieb cestovného ruchu ako sú cestovné kancelárie, dopravcovia, poskytovatelia ubytovania a stravovacích služieb, sprievodcovia a delegáti, zabezpečovatelia poistenia a poskytovatelia doplnkových služieb cestovného ruchu, technickí partneri a partneri zabezpečujúci ekonomickú agendu Prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ má povinnosť dbať na dodržiavanie Nariadenia aj u tzv. sprostredkovateľov a v prípade porušenia povinností sprostredkovateľov zodpovedá za týchto tiež Prevádzkovateľ.

Prenos osobných údajov do 3. krajín

V súvislosti s podnikateľskou činnosťou Prevádzkovateľa dochádza k prenosu osobných údajov aj do krajín, ktoré nezaručujú primeranú úroveň ochrany osobných údajov v súlade s Nariadením (“tretie krajiny”). Ak dôjde k takejto situácii, Prevádzkovateľ sa zaväzuje spĺňať všetky príslušné požiadavky na ochranu osobných údajov a dožadovať sa príslušných bezpečnostných opatrení, aby bola zaistená ochrana a integrita osobných údajov dotknutých osôb. V prípade, že máte záujem o bližšie informácie ohľadom takýchto bezpečnostných opatrení, kedykoľvek kontaktujte Prevádzkovateľa na vyššie uvedených kontaktných adresách.

Doba uchovávania osobných údajov

Osobné údaje dotknutých osôb sa vymažú akonáhle nebude ich uchovávanie nutné z pohľadu povolených účelov alebo vtedy, ak dotknutá osoba odvolá svoj súhlas (pokiaľ je to možné) a Prevádzkovateľ už viac nie je povinný zo zákona alebo inak oprávnený tieto údaje uchovávať. V prípadoch, v ktorých to je nutné si Prevádzkovateľ osobné údaje uchováva kvôli prípadným súdnym sporom, kým neskončí relevantná uchovávacia lehota, alebo kým sa neskončí prípadný súdny spor. V prípade záujmu o bližšie informácie kontaktujte Prevádzkovateľa na vyššie uvedených kontaktných údajoch.

Profilovanie

Na webových stránkach Prevádzkovateľa nedochádza k automatizovanému rozhodovaniu, vrátane profilovania dotknutých osôb.

Práva dotknutej osoby

Dotknutá osoba má nasledovné práva:

 • právo na prístup k osobným údajom, ktoré sa jej týkajú,
 • právo na opravu nesprávnych osobných údajov, ktoré sa jej týkajú,
 • právo výmaz osobných údajov, ktoré sa jej týkajú,
 • právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov,
 • právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka,
 • právo na prenosnosť osobných údajov,
 • právo kedykoľvek odvolať svoj udelený súhlas na spracúvanie osobných údajov, pričom v takom prípade odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase pred jeho odvolaním,
 • právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je na území Slovenskej republiky Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

Vyššie uvedené práva má dotknutá osoba v rozsahu podľa článkov 15 až 21 a článku 77 Nariadenia. Dotknutá osoba si môže uplatniť svoje práva ústne, písomne alebo elektronicky, cez vyššie uvedené kontaktné údaje. Za účelom ochrany osobných údajov dotknutých osôb a zabránenia neoprávneného prístupu k osobným údajom môže Prevádzkovateľ požadovať identifikačné údaje na overenie totožnosti žiadateľa.

Informácie o zdroji osobných údajov

Osobné údaje týkajúce sa dotknutej osoby boli získané priamo od dotknutej osoby pri plnení zmluvy vrátane predzmluvných vzťahov, alebo predaji jednotlivých služieb cestovného ruchu v osobnom, telefonickom alebo emailovom kontakte s dotknutou osobou alebo ňou povereným zástupcom.